Chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Quy Nhơn Archives - Cơ sở Quy Nhơn - Bình Định